Главната  страница  / "Космическото време днес"

ГОДИШНИТЕ ПРЪСТЕНИ НА ДЪРВЕТАТА
И ВРЪЗКАТА "СЛЪНЦЕ-КЛИМАТ"
Страницата е създадена на 7 юли 2013 г и подлежи на непрекъсната
актуализация; Последно обновяване на: 19 октомври 2013 г

Общо описание

В тази страница на този етап се представят предварителни частични резултати от анализите на данните за дървесните образци, получени в хода на реализацията на дендрохронологичния проект на Института по астрономия с НАО "Рожен" по договор с Министерството на земеделието и храните от 14 ноември 2012 г в частта, изпълнявана в Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг- Стара Загора. Районите, от които дървесните образци са събират или са вече събрани, обхващат териториите на горските стопанства и резервати, включени в дърводобивните предприятия във Враца, Габрово, Сливен и Благоевград, т.е. близо 70% от територията на България.


Райони и отговорници от Института по астрономия
с НАО "Рожен" за
доставка на дървесни образци.
Районите, оцветени в сиво не са включени
в изследването на ЦССЗМ-Ст.Загора, а в друга
паралелна част от целия проект.
 
Представената тук информация под формата на таблици и графики има илюстративен характер. Целта  е да дава обща представа за хода на изпълнение на проекта и някои получени  до датата на последното обновяване резултати.

Резултатите са оформени като таблици - по една за  всеки един от  изследватите дървесни образци. Тя съдържа:

1) Графични изображения (снимка на дървесната проба, усреднени по направления и изгладени по 5 години  радиални профили на щирините на годишните пръстени (величината Dm) и спектри на временни редове)

2. Текст - информация за работното наименование на образеца; дървесния вид; клас (иглолистни или широколистни); географски координати; местоположение (община и област); описание на теренни условия (релеф, тип почва и др.); информация за най-доброто математическо описание на статистически достоверен тренд във временния ред (профила) на усреднените изгладени стойности на ширините на годишните кръгове (Dm);, основните данни за установените статистически достоверни цикли; намерени корелационно- регресионни връзки между  Dm  и инструментално измерени стойности на валежи и температури (климатична калибровка на образците); корелационно- регресионни връзки между Dm и индекси на слънчевата и геофизична активност.

Първичната обработка и всички видове количеествен анализ на данните са осъществени със софтуерния пакет 6D-STAT (версия 7.5/7.75)+ разработените към тях специализирани надстройки. Описания на използваните методи е дадено в посочените по-долу източници.ЛИТЕРАТУРА

Д. Сираков,
1982, Статистически методи в метеорологията, изд. СУ "Климент Охридски"

B. Komitov,
1997, The Schove's series. Centurial and Supercenturial Variations of the Solar Activity. Relationships between Adjacent  11-yr Cycles, Bulg.Geoph.J, 23, 74

Географско местоположение на
изследваните дървесни образциКАТАЛОГ  НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ДЪРВЕСНИ ОБРАЗЦИ
 

(+DM) - временният ред съдържа минимум 50% от Далтоновия минимум (1798-1830)

"Гурково-01" ('Паисий -01'); измерен от Борис Комитов и Владимир Владимиров  НЯМА СНИМКА
  (но ще има..)

Клас- Широколистни;
вид-  Бук

брой профили: 8
Възраст: 212+-2год
Изследван интервал: 1780-1982г
(+DM)
 
Област: Ст.Загора
Община Гурково
(в района на мина "Паисий")

южен склон; ~800м.н.в. няма данни  за почвата


 ТРЕНД/ХИПЕР
-ЦИКЪЛ:
няма   ---   -----"Росица -01"; измерен от Георги Бяндов

Росица.01
Клас- Широколистни;
вид-  Бук

брой профили: 4
Възраст: 245+-5год
Изследван интервал(по 4 профила): 1811-2011г;
по 2 профила: 1790-2011г
(+DM)
Област: Габрово
Община Севлиево
(с.Стоките ДЛС"Росица)
)
ПОЧВА- средно-
камениста; глинесто- песъчлива
средно-богата
югозап.склон,
наклон 32гр.
~1000м.н.в.ТРЕНД/ХИПЕР
-ЦИКЪЛ:

хиперцикъл (T=207г/QBCC)


    ------


 ----- 

"Росица -02"; измерен от Борис Комитов

Росица.02
Клас- Широколистни;
вид-  Бук

брой профили: 3
Възраст: 160+-3год
Изследван интервал: 1868-2011г
Област: Габрово
Община Севлиево
(с.Стоките ДЛС"Росица)
ПОЧВА- слабо
камениста; глинесто- песъчлива
средно-богата до богата
северен склон,
наклон 28гр.
~1150м.н.в.

ТРЕНД/ХИПЕР
-ЦИКЪЛ:
няма  ------


------      

"Згориград -01"; измерен от Надя Кискинова

Згориград-01
Клас- Широколистни;
вид-  Бук

брой профили: 6
Възраст: 135+-5год
Изследван интервал: 1894-2012г
Област:Враца
Община Враца
(с.Згориград ДГС Враца)
     


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  3-та степен
R=0.73; F=2.08

хиперцикъл (T=117г); R=0.72"Говедарци-01"; измерен от Надя Кискинова и Георги Бяндов

Говедарци-01
Клас- Иглолистни;
вид-  смърч;
брой профили 8

брой профили: 6
Възраст: 134+-2год
Изследван интервал: 1884-2012г
Област:София
Община Самоком
(с.Говедарци ДГС Самоков
42гр10’ северна ширина  
23гр14’ източна дължина)
Почвен тип:  кафява горска тъмна, богата, влажна, рохка, слабо каменлива, глинесто песъчлива;
Склон северен, наклон 26 градуса


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  2-ра степен
R=0.84; F=3.31"Говедарци-02"; измерен от Надя Кискинова

Говедарци-02
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 6
Възраст: 135+-5год
Изследван интервал: 1898-2012г
Област:София
Община Самоком
(с.Говедарци ДГС Самоков)

Почвен тип:  кафява горска тъмна, богата, влажна, рохка, слабо каменлива, глинесто песъчлива;
Склон северен, наклон 26 градуса


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  3-та степен
R=0.982; F=28.12

хиперцикъл (T=139г); R=0.95
"Шарения-01"; измерен от Георги Бяндов

Шарения-01
Клас- Иглолистни;
вид-  бял бор;
брой профили 8

брой профили: 6
Възраст: 110+-1год
Изследван интервал: 1898-2012г
Област:Благоевград
Община Симитли
(с.Градево; ДГС Симитли; Северозападен Пирин)
 
Почвен тип:  кафява горска;
Склон северен, наклон 18 градуса


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  2-ра степен
R=0.84; F=3.31"Миджур-01"; измерен от Надя Кискинова

Миджур-01
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 3
Възраст: ~80 год
Изследван интервал: 1938-2012г
Област:Видин
Община Белоградчик
(ДГС "Миджур")

няма информация
за теренните и почвените условия


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ

хиперцикъл (T=68г); R=0.73

линеен отрицателен тренд ; r= - 0.47
В
"Витиня-01"; измерен от Георги Бяндов

Витиня-01

Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 5
Възраст:
113 +-2год
Изследван интервал: 1921-2012г
Област:София
Община Ботевград
(ДГС "Витиня"), Местност Витински връх,землище с. Врачеш
1272 м.н.в., кафява горска почва


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  3-та степен
R=0.96; F=11.2

хиперцикъл (T=100г); R=0.96"Троян-01 (Терзийско)"; измерен от Георги Бяндов

Троян-01
(Терзийско)

Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 5
Възраст:
~ 130 г
Изследван интервал: 1911-2012г
Област:Ловеч
Община Троян
(с.Терзийско; ДГС "Троян")
информацията
за теренните и почвените условия ще бъде поставена допълнително


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  3-та степен
R=0.70; F=1.91

хиперцикъл (T=103г); R=0.69
"Миджур-05"; измерен от Надя Кискинова

Миджур-05
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 5
Възраст: ~160 год
Изследван интервал: 1869-2012г
Област:Видин
Община Белоградчик
(ДГС "Миджур")

няма информация
за теренните и почвените условия


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
няма


       ------------


            ------------


"Ботевград-01"; измерен от Надя Кискинова

     Ботевград-01
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 5
Възраст: ~100 год
Изследван интервал: 1928-2012г
Област:София
Община Ботевград
(ДГС "Ботевград")

няма информация
за теренните и почвените условия


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
полином от 2-ра
степен; R=0.72      


       


"Троян-03 (Бели Осъм)"; измерен от Надя Кискинова

Троян-03
(Бели Осъм)

Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 2
Възраст:
~ 70 г
Изследван интервал: 1955-2012г
Област:Ловеч
Община Троян
(с.Бели Осъм; ДГС "Троян")
информацията
за теренните и почвените условия ще бъде поставена допълнително


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  2-ра степен
R=0.955; F=10.71

хиперцикъл (T=56г); R=0.95"Бор номер 6"; измерен от Надя Кискинова

Бор номер 6
Клас- Иглолистни;
вид-  бял бор;
брой профили 5

брой профили: 6
Възраст: ~ 110г
Изследван интервал: 1909-2012г
Област:Благоевград
Община Симитли
(ДГС Симитли; седловина Предела)
 
Засега няма информация за почвените и теренни условия


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  3-та степен
R=0.904; F=5.35"Елин Пелин-01"; измерен от Георги Бяндов

Елин Пелин-01


Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 5
Възраст:
~ 130 г
Изследван интервал: 1890-2012г
Област:София
Община Елин Пелин, землище с. Байлово
(ДЛС"Арамлиец")
Почва- кафява преходна, глинесто- песъчлива


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  3-та степен
R=0.69; F=1.86

хиперцикъл (T=122г); R=0.69"Воден-01"; измерен от Борис Комитов

Воден-01


Клас- Широколистни;
вид-  дъб;
брой профили 4
Възраст: 175+-5г
Изследван интервал: 1849-2012г
Област:Разград
Община Завет
(ДЛС "Воден")
информацията
за теренните и почвените условия ще бъде поставена допълнително


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  3-та степен
R=0.676; F=1.81

хиперцикъл (T=172г); R=0.692"Буйновци-03"; измерен от Борис Комитов

Буйновци-03
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 4
Възраст: 170+-5год
Изследван интервал: 1863-2012г
Област:Велико Търново
Община: Елена
(ДГС "Буйновци")

височина: 800м н.м.р.
наклон 28гр. източен склон; почва - кафява преходна, песъчлива, рохка, свежа, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ

 
няма


     ---------------


        ---------------

"Буйновци-04 (хижа 'Буковец')"; измерен от Борис Комитов

Буйновци-04
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 3
Възраст: 170+-2год
Изследван интервал: 1846-2011г
Област:Велико Търново
Община: Елена
(ДГС"Буйновци")

височина: 1000м н.м.р.
наклон 29гр.  северен склон- горна част; почва - кафява преходна, глинесто-песъчлива, рохка, свежа, средно богатаТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ
няма

      --------------


     --------------  

"Буйновци-01"; измерен от Борис Комитов

Буйновци-01
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 4
Възраст:~ 150 год
Изследван интервал: 1870-2011г
Област:Велико Търново
Община: Елена
(ДГС "Буйновци")

височина: 700м н.м.р.
наклон 22гр. западен склон; почва - кафява преходна, песъчливо-глинеста, рохка, свежа, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ
тренд- полином  от  2-ра степен
R=0.736; F=2.15


"Буйновци-02"; измерен от Борис Комитов

Буйновци-02
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 4
Възраст: ~170год
Изследван интервал: 1852-2012г
Област:Велико Търново
Община: Елена
(ДГС "Буйновци")

височина: 800м н.м.р.
наклон 28гр. източен склон; почва - кафява преходна, песъчлива, рохка, свежа, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ
тренд- полином от  2-ра степен
R=0.879; F=4.36

хиперцикъл (T=184г); R=0.73"Мазалат-02"; измерен от Борис Комитов

Мазалаг-02
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 2
Възраст: ~185+-1год
Изследван интервал: 1831-2011г
Област:Стара Загора
Община: Павел баня;с.Габарево (ДЛС "Мазалат")

височина: 1300м н.м.р.
наклон 29гр. югозападен склон; почва - кафява преходна, песъчлива, средно каменлива, рохка, свежа,
средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ
тренд- полином от  3-та степен
R=0.704; F=1.95

хиперцикъл (T=192г); R=0.504"Предел-01"; измерен от Борис Комитов

Предел-01
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 4
Възраст: ~125год
Изследван интервал: 1893-2012г
Област:Благоевград
Община: Симитли (ДГС "Симитли")

информацията
за теренните и почвените условия ще бъде поставена допълнителноТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ

няма


             --------------

       --------------


"Мездра-01"; измерен от Георги Бяндов

Мездра-01


Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 3
Възраст:
~ 210 г
Изследван интервал: 1810-2012г (+DM)
Област:Враца
Община Мездра; с. Игнатица
(ДГС "Мездра")

височина: 950м н.м.р.
наклон 31гр. северо- източен склон; почва -
кафява преходна, песъчлива,
средно каменлива, рохка, свежа,
средно богатаТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  2-ра степен
R=0.596; F=1.53

хиперцикъл (T=187г /QBCC ); R=0.65
"Мъглиж-01"; измерен от Георги Бяндов

Мъглиж-01
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 2
Възраст: ~160 год
Изследван интервал: 1867-2012г
Област:Стара Загора
Община Мъглиж
; с.Селце
(ДГС "Мъглиж")

Надморска височина:  1150м;
северо-западен склон; наклон 22гр. Почва: кафява- преходна, глинесто-песъчлива, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:


хиперцикъл: T=143г; R=0.51


       ------------


            ------------


"Мъглиж-02"; измерен от Надя Кискинова

Мъглиж-02
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 2
Възраст: ~145 год
Изследван интервал: 1878-2012г
Област:Стара Загора
Община Мъглиж;с.Селце
(ДГС "Мъглиж")

Надморска височина:  1150м;
северо-западен склон; наклон 22гр. Почва: кафява- преходна, глинесто-песъчлива, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:


хиперцикъл: T=141г; R=0.51


       ------------


            ------------

"Гурково-03"; измерен от Надя Кискинова

Гурково-03
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 3
Възраст: ~145 год
Изследван интервал: 1876-2012г
Област:Стара Загора
Община Гурково; с.Конаре
(ДГС"Гурково")

Надморска височина:  1000м;
северо-западен склон; наклон 28гр. Почва: кафява- преходна, глинесто-песъчлива, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:


хиперцикъл: T=137г; R=0.362


       ------------


            ------------

"Гурково-04"; измерен от Надя Кискинова

Гурково-04
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 1
Възраст: ~165 год
Изследван интервал: 1861-2012г
Област:Стара Загора
Община Гурково; с.Конаре
(ДГС"Гурково")

Надморска височина:  1000м;
северо-западен склон; наклон 28гр. Почва: кафява- преходна, глинесто-песъчлива, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:


хиперцикъл: T=104г; R=0.23


       ------------


            ------------


"Воден-02"; измерен от Георги Бяндов и Надя Кискинова

Воден-02


Клас- Широколистни;
вид-  дъб;
брой профили 5
Възраст: ~ 150г
Изследван интервал: 1876-2012г
Област:Разград
Община Завет
(ДЛС "Воден")
информацията
за теренните и почвените условия ще бъде поставена допълнително


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
jтренд- полином от  3-та степен
R=0.663; F=1.46

хиперцикъл (T=104г); R=0.73
"Воден-03"; измерен от Надя Кискинова

Воден-03


Клас- Широколистни;
вид-  дъб;
брой профили 3
Възраст: ~ 165 г
Изследван интервал: 1856-2012г
Област:Разград
Община Завет
(ДЛС "Воден")
информацията
за теренните и почвените условия ще бъде поставена допълнително


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:


хиперцикъл (T=102.5г); R=0.73


  ----------------


       ----------------


"Казанлък-02"; измерен от Георги Бяндов

Казанлък-02
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 3
Възраст: ~120 год
Изследван интервал: 1901-2012г
Област:Стара Загора
Община Казанлък
; землище гр.Крън
(ДГС "Казанлък")

Надморска височина:  1100м;
юго-западен склон; наклон 27гр. Почва: кафява- преходна, глинеста, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд- полином от  3-та степен
R=0.862; F=3.35


хиперцикъл: T=113г; R=0.86

"Пирдоп-01"; измерен от Георги Бяндов

Пирдоп-01
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 5
Възраст: ~165 год
Изследван интервал: 1862-2012г
Област:София
Община Пирдоп
; северните склонове на Средна гора
(ДГС "Пирдоп")
землище с. Душанци
1000 м.н.в.
наклон 25 гр
почва - кафява тъмна , глинесто- песъчливаТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд- полином от  2-ра степен
R=0.488; F=1.26


хиперцикъл: T=168г; R=0.46
"Пирдоп-02 ('Счупената шайба')"; измерен от Георги Бяндов

Пирдоп-02
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 2
Възраст: ~155 год
Изследван интервал: 1865-2012г
Област:София
Община Пирдоп
; северните склонове на Средна гора
(ДГС "Пирдоп"), землище с. Душанци
1000 м.н.в.
наклон 25 гр
почва - кафява тъмна , глинесто- песъчливаТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд- полином от  2-ра степен
R=0.857; F=3.72


"Ст.Загора-03"; измерен от Георги Бяндов

Ст.Загора-03
Клас- Широколистни;
вид-  дъб;
брой профили 1
Възраст: ~65 год
Изследван интервал: 1953-2012г
Област:Стара Загора
Община Ст.Загора
;
местност "Куза" до Ст.Загорски мин.бани

(ДГС "Ст.Загора")

Надморска височина:  450м; северен склон; наклон 15гр. Почва: канелена-излужена, глинесто-песъчлива, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд- полином от  3-та степен
R=0.951; F=9.89


хиперцикъл: T=54.25г; R=0.935
"Ст.Загора-01"; измерен от Надя Кискинова

Ст.Загора-01
Клас- Широколистни;
вид-  дъб;
брой профили 4
Възраст: ~75 год
Изследван интервал: 1942-2012г
Област:Стара Загора
Община Ст.Загора
;
местност "7-ми километър"

(ДГС "Ст.Загора")

Надморска височина:  400м; северен склон; наклон 14гр. Почва: канелена-излужена, глинесто-песъчлива, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд- полином от  3-та степен
R=0.951; F=9.89


хиперцикъл: T=54.25г; R=0.935
"Казанлък-01"; измерен от Надя Кискинова

Казанлък-01
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 1
Възраст: ~115 год
Изследван интервал:
1910 -2012г
Област:Стара Загора
Община Казанлък
; землище гр.Крън
(ДГС "Казанлък")

Надморска височина:  1100м;
юго-западен склон; наклон 27гр. Почва: кафява- преходна, глинеста, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ

хиперцикъл


        -----------


          --------------


"Предел-03"; измерен от Надя Кискинова

Предел-03
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 1
Възраст: ~165 год
Изследван интервал:
1852 -2012г
Област:Благоевград
Община Симитли
; седловина Предела
(ДГС "Симитли")

информацията
за теренните и почвените условия ще бъде поставена допълнителноТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ
линеен тренд  R=0.821;
F=1.92
хиперцикъл: T= 186г (QBCC); R=0.74

"Ст.Загора-02"; измерен от Георги Бяндов

Ст.Загора-02
Клас- Широколистни;
вид-  дъб;
брой профили 3
Възраст: ~75 год
Изследван интервал: 1944-2012г
Област:Ст.Загора
Община Ст.Загора
;
местност "7-ми километър"

(ДГС "Ст.Загора")

Надморска височина:  400м; северен склон; наклон 14гр. Почва: канелена-излужена, глинесто-песъчлива, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд- полином от  3-та степен
R=0.91; F=5.61


хиперцикъл: T=128г; R=0.894
"Миджур-04"; измерен от Георги Бяндов

Миджур-04
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 3
Възраст: ~140 год
Изследван интервал: 1887-2012г
Област:Видин
Община Белоградчик
(ДГС "Миджур")

няма информация
за теренните и почвените условия


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд-полином от 2-ра степен; R=0.842; F= 3.39


хиперцикъл T=144г;  R=0.804
"Годеч-01"; измерен от Георги Бяндов

Годеч-01
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 2
Възраст: ~225 год
Изследван интервал: 1797-2012г 
(+DM)
Област:София
Община Годеч
(ДГС "Годеч")

надм. височина 1500 м, западен склон горна част, наклон 26 гр.
Почва: кафява преходна, глинесто-песъчлива, средно каменлива, рохка, средно дълбока, върху вар.пясъчник, среднобогата, свежа, нелесопр


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд-полином от 2-ра степен; R=0.874; F= 4.21


хиперцикли: T=227г (QBCC);T=345г  
"Годеч-02"; измерен от Георги Бяндов

Годеч-02
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 2
Възраст: ~225 год
Изследван интервал: 1794-2012г 
(+DM)
Област:София
Община Годеч
(ДГС "Годеч"), землище с. Бърля

надм. височина 1500 м, западен склон горна част, наклон 26 гр.
Почва: кафява преходна, глинесто-песъчлива, средно каменлива, рохка, средно дълбока, върху вар.пясъчник, среднобогата, свежа, нелесопр.ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
линеен тренд; R=0.72;  F= 2.09


хиперцикъл: не е установен

"Хасково-01"; измерен от Георги Бяндов

Хасково-01
Клас- Широколистни;
вид-  дъб;
брой профили 4
Възраст: ~72+-1 год
Изследван интервал: 1944-2012г
Област:Хасково
Община Хасково

землище -                    с. Големанци
(ДГС "Хасково")

Надморска височина:  450м; западен склон; наклон 24гр. Почва: канелена-излужена, глинесто-песъчлива, слабо каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
линеен тренд
R=0.821; F=1.92


хиперцикъл: T=111.-113г; R=0.71
"Мъглиж-03 (Борущица)"; измерен от Георги Бяндов

Мъглиж-03
Клас- Иглолисттни;
вид-  бял бор;
брой профили 3
Възраст: ~70 год
Изследван интервал: 1948-2012г
Област:Ст.Загора
Община Мъглиж

землище -                    с. Борущица
(ДГС "Мъглиж")

Информация за теренните и почвени условия ще бъде включена допълнително


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
линеен тренд
R=0.857; F=3.57


хиперцикъл: не е установен
"Казанлък-03"; измерен от Борис Комитов

Казанлък-03
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 2
Възраст:~205 год
Изследван интервал:
1811 -2012г (+DM)
Област:Ст.Загора
Община Казанлък
; землище гр.Крън
(ДГС "Казанлък")

Надморска височина:  1100м;
юго-западен склон; наклон 27гр. Почва: кафява- преходна, глинеста, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ
тренд-полином 4-та степен
R=0.874; F=4.16


хиперцикъл: T=217г (QBCC)  R=0.65


"Гурково-05 ('Голямата филия')"; измерен от Надя Кискинова
и Георги Бяндов

Гурково-05 ('Голямата филия')
Клас- Широколистни;
вид-  бук;
брой профили 4
Възраст: 243+-1 год
Изследван интервал: 1775-2012г
(+DM)
Област:Стара Загора
Община Гурково; с.Конаре
(ДГС"Гурково")

Надморска височина:  1000м;
северо-западен склон; наклон 28гр. Почва: кафява- преходна, глинесто-песъчлива, средно каменлива, свежа, рохка, средно богата


ТРЕНД/ХИПЕРЦИКЪЛ:
тренд- полином 4-та степен; R=0.801;  F=2.74

хиперцикъл: T=221г;
(QBCC)  R=0.795